Quả cầu A được thả từ vị trí nào thì vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ lớn hơn ?

 • 2 Đánh giá

2.Thảo luận nhóm, trả lời các câu hỏi

- Từ kết quả thí nghiệm, trả lời các câu hỏi :

 • Quả cầu A được thả từ vị trí nào thì vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ lớn hơn ?
 • Quả cầu B được thả từ vị trí nào thì vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ lớn hơn ?
 • So sánh công do quả cầu A thực hiện trong hai trường hợp : thả từ vị trí 1 và thả từ vị trí 2.
 • So sánh công do quả cầu B thực hiện trong hai trường hợp : thả từ vị trí 1 và thả từ vị trí 2.
 • So sánh công do quả cầu A thực hiện được với công do quả cầu B thực hiện được khi chúng thả tự do từ cùng một vị trí.
 • Động năng của quả cầu A khi đập vào miếng gỗ trong trường hợp nào lớn hơn ?

Động năng của quả cầu A khi đập vào miếng gỗ trong trường hợp nào lớn hơn ?

 • Hai quả cầu được thả từ cùng một vị trí. Khi đập vào miếng gỗ, động năng của quả cầu nào lớn hơn ?

- Từ thí nghiệm cho thấy động năng của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào và phụ thuộc như thế nào ? So sánh với dự đoán của nhóm.

- So sánh phương án thí nghiệm vừa thực hiện với phương án thí nghiệm mà nhóm đã đề xuất, chỉ ra sự khác biệt giữa hai phương án.

Bài làm:

 • Quả cầu A được thả từ vị trí( (2) thì vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ lớn hơn.
 • Quả cầu B được thả từ vị trí( (2) thì vận tốc của nó khi đập vào miếng gỗ lớn hơn.
 • Công do quả cầu A thực hiện khi thả từ vị trí 2 lớn hơn thả từ vị trí 1.
 • Công do quả cầu B thực hiện khi thả từ vị trí 2 lớn hơn thả từ vị trí 1.
 • Công do quả cầu A thực hiện được bé hơn công do quả cầu B thực hiện được khi chúng được thả từ cùng một vị trí.
 • Động năng của quả cầu A khi đập vào miếng gỗ ở vị trí 2 lớn hơn.

Động năng của quả cầu B khi đập vào miếng gỗ ở vị trí 2 lớn hơn.

 • Hai quả cầu được thả từ cùng một vị trí, khi đập vào miếng gỗ, động năng của quả cầu B lớn hơn.

- Động năng của một vật phụ thuộc vào hai yếu tố là vận tốc và khối lượng.

- Thí nghiệm vừa thực hiện có cùng bản chất với phương án đề xuất.

 • 80 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021