Hợp chất nào là oxit axit? Hợp chất nào là oxit bazo?

  • 1 Đánh giá

3. Hãy cho biết trong các hợp chất sau: , hợp chất nào là oxit axit? Hợp chất nào là oxit bazo?

Bài làm:

Oxit axit:

Oxit bazo:

  • 83 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021