Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau

  • 1 Đánh giá

b) Nồng độ mol của dung dịch

Tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau

  • 1 mol đường trong 2 lít dung dịch đường.
  • 0,6 mol trong 1500 ml dung dịch .
  • 11,7 gam muối ăn trong 500 ml dung dịch muối ăn.

Bài làm:

Dung dịchDung dịch đườngDung dịch Dung dịch muối ăn
Nồng độ mol

Số mol muối ăn là:

  • 210 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021