Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây

  • 1 Đánh giá

Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây.

(chất tan; dung môi; dung dịch)

Chất bị hòa tan trong gọi là $...(2)...$. Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành $...(3)...$ gọi là $...(4)...$. Hỗn hợp đồng nhất, trong suốt gồm $...(5)...$ và $...(6)...$ gọi là $...(7)...$

Bài làm:

Chất bị hòa tan trong dung môi gọi là chất tan. Chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch gọi là dung môi. Hỗn hợp đồng nhất, trong suốt gồm chất tan và dung môi gọi là dung dịch.

  • 89 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021