Cho biết X là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Hòa tan hết 25,6 gam NaCl trong 75 gam ở $20^0C$ được dung dịch X. Cho biết X là dung dịch bão hòa hay chưa bão hòa. Giải thích. Biết rằng độ tan của NaCl trong nước ở $20^0C$ là 36 gam.

Bài làm:

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở một nhiệt độ xác định.

Vậy trong 75 gam nước có số gam chất tan tối đa là: gam.

Theo đề bài, ta chỉ hòa tan 25,6 gam NaCl trong 75 gam nước, do đó dung dịch thu được là dung dịch chưa bão hòa.

  • 223 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021