Hỏi thế năng, động năng của chúng ở cùng một độ cao so với mặt đất có bằng nhau không ?

  • 1 Đánh giá

3. Hai vật có khối lượng như nhau được thả rơi từ cùng một độ cao. Hỏi thế năng, động năng của chúng ở cùng một độ cao so với mặt đất có bằng nhau không ?

Bài làm:

Vì thế năng hấp dẫn phụ thuộc vào độ cao và khối lượng của vật, động năng phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật. Do đó hai vật có khối lượng như nhau được thả rơi từ cùng một độ cao sẽ có thế năng và động năng bằng nhau.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021