Các dạng thù hình của cacbon có đặc điểm gì giống và khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Các dạng thù hình của cacbon có đặc điểm gì giống và khác nhau?

Bài làm:

Sự giống nhau giữa các dạng thù hình của cacbon: Đều có thành phần hóa học là nguyên tố cacbon.

Khác nhau: Khác nhau về tính chất vật lí như: Trạng thái, màu sắc, độ cứng, tính chất.

  • 74 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021