Các đinh gắn ở đầu các thanh có đồng thời rơi xuống không ? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì ?

  • 1 Đánh giá

2. TÌm hiểu về sự dẫn nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí

a) Sự dẫn nhiệt của các chất rắn khác nhau

- Tiến hành thí nghiệm : dùng đèn cồn đun nóng đồng thời các thanh đồng, nhôm, thuỷ tinh có gắn đinh bằng sáp ở đầu (Hình 22.2). Quan sát hiện tượng xảy ra để trả lời câu hỏi.

+ Các đinh gắn ở đầu các thanh có đồng thời rơi xuống không ? Hiện tượng này chứng tỏ điều gì ?

+ Từ kết quả thí nghiệm, so sánh tính dẫn nhiệt của đồng, nhôm, thuỷ tinh. Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất ? Chất nào dẫn nhiệt kém nhất ? Từ đó có thể rút ra kết luận gì ?

Bài làm:

+ Các đinh gắn ở đầu thanh không bị rơi xuống đồng thời. Hiện tượng này chứng tỏ kim loại dẫn nhiệt tốt hơn thủy tinh.

+ Tính dẫn nhiệt của 3 chất rắn theo thứ tự tăng dần là thuỷ tinh, nhôm, đồng. Đồng dẫn nhiệt tốt nhất, thuỷ tinh dẫn nhiệt kém nhất.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021