Trong thí nghiệm phân hủy nước bằng dòng điện, ở hai điện cực sinh ra những khí nào?

  • 1 Đánh giá

III. Thành phần và tính chất hóa học của nước

1. Thành phần hóa học của nước

2. Sự tổng hợp nước

  • Trong thí nghiệm phân hủy nước bằng dòng điện, ở hai điện cực sinh ra những khí nào?
  • Tỉ lệ thể tích giữa và $O_2$ thu được trong PTHH (1) là bao nhiêu?
  • Tỉ lệ về thành phần khối lượng giữa khí và $O_2$ tham gia trong PTHH (2) là bao nhiêu?
  • Nước được tạo thành bởi những nguyên tố hóa học nào?

Bài làm:

  • Trong thí nghiệm phân hủy nước, ở hai điện cực thu được khí và $H_2$.
  • Tỉ lệ thể tích:
  • Tỉ lệ thành phần khối lượng:
  • Nước được tạo thành bởi hai nguyên tố hóa học là Hidro và Oxi.

  • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021