2. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

  • 1 Đánh giá

2. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Câu hỏi thảo luận

- Vì sao bảo vệ rừng lại góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước và các tài nguyên khác?

- Hậu quả của việc chặt phát và đốt rừng.

- Ở một số tỉnh miền núi, việc làm ruộng bậc thang có ý nghĩa gì?

- kể tên một số rừng ở nước ta đang được bảo vệ tốt.

- kể tên một số địa phương ở nước ta có mỏ khoảng sản.

- Nêu một số vùng biển có biểu hiện ô nhiễm. Hậu quả của nó.

- Thế nào là sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên? Vì sao phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên?

Bài làm:

- Rừng có mối quan hệ chặt chẽ với các tài nguyên khác. Bởi vì trogn chuỗi thức ăn thì thực vật là sinh vật bắt đầu. Do đó nó ảnh hưởng tới tất cả các sinh vật còn lại cũng như môi trường.

=> bảo vệ rừng lại góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước và các tài nguyên khác

- Chặt phát và đốt rừng gây mất đi mắt xích đầu tiên trong chuỗi thức ăn, mất nơi ở của các sinh vật, rửa trôi, xói mòn, sạt lở,...

- Ruộng bậc thang giúp cho việc hạn chế rửa trôi và xói mòn đất, canh tác tốt hơn trên miền núi.

- Một số rừng nước ta đang được bảo vệ tốt: Vườn quốc gia Giao Thủy, Rừng U Minh, VQG Cúc phương,..

- Một số địa phương có mỏ khoáng sản: Quảng Ninh, Sơn La, Tây Nguyên,..

- một số biển ô nhiễm: Hải phòng, Cửa Lò, Thanh Hóa,...

=> làm cho các sinh vật biển không tồn tại được, gây ô nhiễm nguồn nước và bệnh tật cho sinh vật và con người.

- Tài nguyên thiên nhiên không phải vô tận, chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí

- sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên là hình thức sử dụng vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ mai sau

  • 391 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021