Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong kết luận dưới đây

  • 1 Đánh giá

3. Phân bón vi lượng

Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong kết luận dưới đây:

(phân đạm, phân vi lượng, phân hỗn hợp, phân lân, phân kali, phân bón hóa học kép)

Một số phân bón hóa học đơn thường dùng là . Một số $...(2)...$ thường dùng là $NPK,\; KNO_3,\;(NH_4)_2HPO_4$.

Bài làm:

Một số phân bón hóa học đơn thường dùng là phân đạm, phân lân, phân kali. Một số phân bón hóa học kép thường dùng là .

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN