Hoàn thành thông tin bảng sau

  • 1 Đánh giá

III. Nồng độ dung dịch

1. Nồng độ dung dịch

a) Nồng độ phần trăm của dung dịch

Hoàn thành thông tin bảng sau và đề xuất cách tính nồng độ phần trăm chất tan trong dung dịch.

Dung dịchKhối lượng chất tanKhối lượng dung dịchKhối lượng dung môiNồng độ phần trămCách tính nồng độ phần trăm
Nước muối sinh lí 0,9%
Giấm ăn (dung dịch axit axetic 5%)
Fomon (dung dịch fomandehit 37%)

Bài làm:

Dung dịchKhối lượng chất tan (g)Khối lượng dung dịch (g)Khối lượng dung môi (g)Nồng độ phần trăm (%)Cách tính nồng độ phần trăm
Nước muối sinh lí 0,9%0,910099,10,9
Giấm ăn (dung dịch axit axetic 5%)5100955
Fomon (dung dịch fomandehit 37%)371006337

  • 152 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021