Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 25°C lên 40°C.

  • 1 Đánh giá

2. Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 25°C lên 40°C.

Bài làm:

Tóm tắt : m = 5kg ; c = 380J/kg.K ; = 20°C ; $t_{2}$ = 50°C. Q = ?

Nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20°C lên 50°C:

Q = m.c. = 5.380.(50 - 20) = 57000J = 57 kJ.

  • 63 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021