Kể tên các loại hợp chất vô cơ đã học

  • 1 Đánh giá

Kể tên các loại hợp chất vô cơ đã học. Mỗi loại cho hai ví dụ minh họa.

Cho biết những cặp chất nào trong ví dụ trên có thể phản ứng với nhau. Viết PTHH của phản ứng.

Các loại hợp chất vô cơ: oxit, axit, bazo và muối có thể chuyển hóa lẫn nhau như thế nào?

Bài làm:

Các loại hợp chất vô cơ đã học:

  • Oxit:
  • Axit:
  • Bazo:
  • Muối:

PTHH:

Các loại hợp chất vô cơ trên có thể chuyển hóa cho nhau thông qua phản ứng trao đổi.

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021