2. Những dấu hiệu điển hình của một quần xã

  • 1 Đánh giá

2. Những dấu hiệu điển hình của một quần xã

- Quan sát hình 30.3 và 30.4. Nêu sự khác biệt cơ bản về số lượng loài, số lượng cá thể của loài trong quần xã rừng mưa nhiệt đới và rừng thông phương bắc.

- Điền vào chỗ chấm, sử dụng các từ gợi ý: mật độ cá thể, quan trọng, có ở nhiều hơn hẳn, mức độ phong phú, địa điểm bắt gặp.

Đặc điểm

Các chỉ số

Thể hiện

Số lượng các loài trong quần xã

Độ đa dạng

…………………..về số lượng loài trong quần xã

Độ nhiều

………………của từng loài trong quần xã

Độ thường gặp

Tỉ lệ % số ………..một loài trong tổng số địa điểm quan sát

Thành phần loài trong quần xã

Loài ưu thế

Loài đóng vai trò ……………trong quần xã

Loài đặc trưng

Loài chỉ có ở 1 quần xã hoặc ………….các loài khác

- Loài ưu thế và loài đặc trưng khác nhau cơ bản ở điểm nào? Lấy ví dụ.

- Quan sát hình 30.5, hãy cho biết ý nghĩa của sự phân bố đối với các quần xã sinh vật.

Bài làm:

- hình 30.4 và 30.3:

+ quần xã rừng mưa nhiệt đới có nhiều loài hơn, số lượng các thể trong các loài lại không nhiều

+ quần xax rừng thông phương bắc số lượng loài ít, nhưng số lượng cá thể loài thông lại rất nhiều

- Bảng 30.2

1. mức độ phong phú

2. mật độ cá thể

3. địa điểm bắt gặp

4. quan trọng

5. có ở nhiều hơn hẳn

- Ví dụ quần xã rừng Tây Nguyên

+ loài ưu thế là loài quyết định, thường có số lượng loài lớn như hồ tiêu, cà phê

+ loài đặc trưng thì số lượng không nhiều nhưng chỉ có quần xã đó mới có như voi

- Hình 30.5: sự phân tầng của sinh vật giúp tận dụng thức ăn và nơi ở tối đa, đồng thời giảm thiểu sự cạnh tranh giữa các loài.

  • 277 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021