Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống

  • 1 Đánh giá

III. Phản ứng trao đổi

1. Khái niệm phản ứng trao đổi

Chọn từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống trong câu dưới đây:

(một, hai, thay thế, trao đổi, nguyên tử, thành phần cấu tạo)

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó hợp chất tham gia phản ứng $...(2)...$ với nhau những $...(3)...$ của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

Bài làm:

Phản ứng trao đổi là phản ứng hóa học, trong đó một hợp chất tham gia phản ứng trao đổi với nhau những thành phần cấu tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới.

  • 394 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021