Viết các PTHH của phản ứng giữa phi kim với hidro, oxi, kim loại mà em biết

  • 1 Đánh giá

Viết các PTHH của phản ứng giữa phi kim với hidro, oxi, kim loại mà em biết và xác định loại hợp chất tạo thành trong mỗi phản ứng đó.

Bài làm:

  • Tác dụng với hidro: . Sản phẩm là axit.
  • Tác dụng với oxi: . Sản phẩm là oxit axit.
  • Tác dụng với kim loại: . Sản phẩm là muối.

  • 52 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021