Từ thí nghiệm rút ra nhận xét như thế nào về sự truyền nhiệt trong chất rắn ?

  • 1 Đánh giá

Thảo luận cả lớp trả lời câu hỏi :

- Từ thí nghiệm rút ra nhận xét như thế nào về sự truyền nhiệt trong chất rắn ?

- Điền từ thích hợp (này, khác) vào chỗ trống :

Nhiệt năng có thể truyền từ phần .............. sang phần .............. của một vật, từ vật .............. sang vật .............. Hình thức truyền nhiệt đó gọi là dẫn nhiệt. Các chất khác nhau đều dẫn nhiệt.

- Liệu các chất khác nhau (chất rắn, chất lỏng, chất khí) có dẫn nhiệt như nhau hay không ? Theo em, chất nào dẫn nhiệt tốt nhất và chất nào dẫn nhiệt kém nhất ? Vì sao ?

- Với các chất rắn khác nhau như đồng, nhôm, thuỷ tinh, chúng có dẫn nhiệt như nhau không ? Đề xuất phương án thí nghiệm kiểm tra dự đoán.

Bài làm:

- Nhận xét : chất rắn dẫn nhiệt tốt.

- Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác. Hình thức truyền nhiệt đó gọi là dẫn nhiệt. Các chất khác nhau đều dẫn nhiệt.

- Các chất khác nhau (chất rắn, chất lỏng, chất khí) không dẫn nhiệt như nhau. Chất rắn dẫn nhiệt tốt nhất, sau đó đến chất lỏng, chất khí dẫn nhiệt kém nhất. Vì khoảng cách giữa các nguyên tử chất rắn nhỏ hơn hai chất còn lại, chất khí có khoảng cách giữa các nguyên tử lớn nhất.

- Với các chất rắn khác nhau như đồng, nhôm, thuỷ tinh, chúng không dẫn nhiệt như nhau.

Có thể thí nghiệm như thí nghiệm hình 22.1 nhưng ta sẽ đun nóng đồng thời thanh nhôm, đồng, thuỷ tinh có gắn đinh.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021