3. Lưới thức ăn

  • 1 Đánh giá

3. Lưới thức ăn

Quan sát hình 50.2 và thực hiện các yêu cầu sau:

- Cho biết sâu ăn lá cây tham gia vào những chuỗi thức ăn nào.

- Hãy sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.

Bài làm:

- Sâu ăn lá cây tham gia vào những chuỗi thức ăn:

Cây gỗ → Sâu ăn lá cây → Chuột → Rắn

Cây cỏ → Sâu ăn lá cây → Bọ ngựa Cầy → Đại bàng

Cây cỏ → Sâu ăn lá cây → Bọ ngựa Rắn

- Sắp xếp:

+ Sinh vật sản xuất: cây gỗ, cây cỏ.

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 1: sâu ăn lá cây, chuột, hươu.

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 2: bọ ngựa, rắn, cầy.

+ Sinh vật tiêu thụ bậc 3: rắn, đại bàng, hổ.

+ Sinh vật phân giải: nấm, địa y, vi sinh vật, giun đất.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021