Viết công thức hóa học chung của oxit

  • 1 Đánh giá

2. Viết công thức hóa học chung của oxit.

Bài làm:

Công thức hóa học chung của oxit là: , trong đó $n$ là hóa trị của nguyên tố $M$.

  • 133 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021