Dùng từ thích hợp cho trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn thành kết luận dưới đây

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Những nhu cầu của cây trồng

Dùng từ thích hợp cho trong ngoặc đơn, điền vào chỗ trống để hoàn thành kết luận dưới đây

(đất, không khí, nước, bã nhờn, dinh dưỡng, chất khô, vi lượng)

Kết luận:

Thực vật có thành phần chính là Thành phân còn lại được gọi là $...(2)...$ do các nguyên tố $C,\; H,\; O,\; N,\; K, \;Ca,\;P, \;Mg,\; S$ và một số rất ít các nguyên tố $...(3)...$ như $B, \;Cu, \;Zn \;...$

Bài làm:

Thực vật có thành phần chính là nước. Thành phân còn lại được gọi là chất khô do các nguyên tố và một số rất ít các nguyên tố vi lượng như $B, \;Cu, \;Zn \;...$

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021