Tên một phi kim là chất rắn ở điều kiện thường và có tính dẫn điện

  • 1 Đánh giá

3. Em hãy cho biết:

  • Tên một phi kim là chất rắn ở điều kiện thường và có tính dẫn điện. Dựa vào tính dẫn điện của phi kim, hãy cho biết ứng dụng của phi kim trong thực tiễn.
  • Tên một phi kim là chất lỏng ở điều kiện thường và chất độc.
  • Tên một phi kim là chất khí ở điều kiện thường, duy trì sự cháy và sự sống.

Bài làm:

  • Phi kim là chất rắn ở điều kiện thường và có tính dẫn điện: Cacbon.
  • Phi kim là chất lỏng ở điều kiện thường và chất độc: Brom.
  • Phi kim là chất khí ở điều kiện thường, duy trì sự cháy và sự sống: Oxi.

  • 59 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021