Hãy xếp các muối sau thành hai loại

  • 1 Đánh giá

b) Tính chất

  • Tính chất vật lí

Dựa vào bảng tính tan, hãy xếp các muối sau thành hai loại (tan và không tan trong nước)

Bài làm:

  • Tan trong nước:
  • Không tan trong nước:

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021