3. Bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp

  • 1 Đánh giá

3. Bảo vệ các hệ sinh thái nông nghiệp

Thảo luận: Chúng ta cần làm gì để bảo vệ sự phong phú của hệ sinh thái nông nghiệp?

Bài làm:

- Để bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái đó cần: duy trì các hệ sinh thái nông nghiệp chủ yếu, đồng thời phải cải tạo các hệ sinh thái để đạt năng suất và hiệu quả cao.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021