Vậy sư oxi hóa của một chất là gì?

  • 1 Đánh giá

II. Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp

1. Sự oxi hóa

Vậy sự oxi hóa một chất là gì? Điền từ/ cụm từ thích hợp cho trong ngoặc đơn để hoàn thành định nghĩa về sự oxi hóa.

(một chất, hai chất, nhiều chất, đơn chất, hợp chất)

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với (chất đó có thể là $...(2)....$ hoặc $...(3)...$)

Bài làm:

(1) một chất

(2) đơn chất

(3) hợp chất

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021