Thả một vật vào trong nước, khi nào vật đó nổi lên, chìm xuống hay lơ lửng?

  • 1 Đánh giá

Thả một vật vào trong nước, khi nào vật đó nổi lên, chìm xuống hay lơ lửng? Tại sao?

Bài làm:

  • Vật nổi lên: Lực đẩy của nước lớn hơn trọng lực của vật
  • Vật chìm xuống: Lực đẩy của nước nhỏ hơn trọng lượng của vật.
  • Vật lơ lửng trong nước: Lực đẩy của nước bằng trọng lực của vật.

  • 103 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021