Điền từ thích hợp vào chỗ trống Có sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu vào nước

  • 1 Đánh giá

4. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Có sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu vào nước là do các chất không có cấu tạo liên tục mà chúng cấu tạo bởi các phân tử vô cùng........, giữa chúng có.........Vì giữa các phân tử nước cũng như giữa các ........ rượu đều có ........... nên khi trộn rượu vào nước các phân tử đó rượu ......... vào khoảng cách giữa ............ nước và ngược lại . Vì thế mà thể tích của các hỗn hợp rượu và nước ..........

Khi thả muối vào nước, các ............ muối đan xen vào ............ giữa các phân tử nước nên nước có vị mặn và nước không bị ........... khỏi cốc.

Vậy các chất cấu tạo bởi các hạt riêng biệt, gọi là các ......... và ........... Giữa chúng có .............

Bài làm:

Có sự hụt thể tích trong thí nghiệm trộn rượu vào nước là do các chất không có cấu tạo liên tục mà chúng cấu tạo bởi các phân tử vô cùng nhỏ bé, giữa chúng có khoảng cách. Vì giữa các phân tử nước cũng như giữa các phân tử rượu đều có khoảng cách nên khi trộn rượu vào nước các phân tử đó rượu đã xen vào khoảng cách giữa các phân tử. nước và ngược lại . Vì thế mà thể tích của các hỗn hợp rượu và nước giảm.

Khi thả muối vào nước, các phân tử muối đan xen vào khoảng cách giữa các phân tử nước nên nước có vị mặn và nước không bị tràn ra khỏi cốc.

Vậy các chất cấu tạo bởi các hạt riêng biệt, gọi là các nguyên tửphân tử. Giữa chúng có khoảng cách.

  • 36 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021