Cân bằng các PTHH sau đây

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Cân bằng các PTHH sau đây và viết tên loại chất của các chất tương ứng trong phản ứng vào dòng phía dưới:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Bài làm:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

  • 205 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021