Một con ngựa kéo một cái xe với vận tốc v = 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200 N. Tính công suất của ngựa. Chứng minh rằng P = Fv.

  • 1 Đánh giá

7. Một con ngựa kéo một cái xe với vận tốc v = 9 km/h. Lực kéo của ngựa là 200 N.

a) Tính công suất của ngựa.

b) Chứng minh rằng P = Fv.

Bài làm:

9 km/h = 2,5 m/s

a) Gọi quãng đường ngựa đi được là s(m) trong thời gian t(s)

Công suất của ngựa là:

P = = $\frac{F.s}{t}$ = F.v = 200.2,5 = 500 J/s

b) Chứng minh:

P = = $\frac{F.s}{t}$ = F.v

  • 123 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021