Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó

  • 1 Đánh giá

2.

a) Hòa tan hết 7,18 gam NaCl vào 20 gam nước ở được dung dịch bão hòa. Xác định độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó

b) Xác định nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hòa (ở ), biết độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là 36 gam.

Bài làm:

a) Độ tan của muối ăn ở là: $S = \frac{7,18\times 100}{20} = 35,9$ gam

b) Nồng độ phần trăm của dung dịch muối ăn bão hòa là:

  • 191 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021