Một người kéo một vật khối lượng 20 kg từ mặt đất

  • 1 Đánh giá

5. Một người kéo một vật khối lượng 20 kg từ mặt đất lên độ cao 2 m mất thời gian 40 giây. Hỏi người này đã thực hiện công là bao nhiêu ? Tính công suất của người này.

Bài làm:

Trọng lượng của vật có khối lượng 20 kg là: 200N

Công của người này đã thực hiện là:

A = F.h = 200.2 = 400 Nm

Công suất của người này là:

P = = $\frac{400}{40}$ = 10 J/s

  • 178 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021