Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K có nghĩa là gì ?

  • 1 Đánh giá

3. Đọc thông tin và trả lời câu hỏi.

Nhiệt lượng vật thu vào được tính bằng công thức : Q = m.c.

trong đó : Q là nhiệt lượng của vật thu vào, đơn vị là J ; = ( $t_{1}$ - $t_{2}$) là độ tăng nhiệt độ của vật, đơn vị là °C hoặc K ; c là hằng số phụ thuộc vào khả năng thu nhiệt của vật, gọi là nhiệt dung riêng của chất làm vật.

Nhiệt dung riêng của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1°C (1K).

Đơn vị của nhiệt dung riêng là J/kg.K.

Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K có nghĩa là gì ?

Bài làm:

Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K có nghĩa là muốn làm cho 1 kg nước tăng lên 1°C thì phải cung cấp một nhiệt lượng cho nước là 4200J.

  • 35 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021