Trong đời sống hằng ngày, những quá trình nào sinh ra khí CO2, quá trình nào tiêu thụ khí CO2 sinh ra khí O2

  • 1 Đánh giá

2. Trong đời sống hằng ngày, những quá trình nào sinh ra khí , quá trình nào tiêu thụ khí sinh ra khí $O_2$?

Bài làm:

Những quá trình sinh ra khí là:

  • Hoạt động hô hấp của con người.
  • Hoạt động đốt nhiên liệu.
  • ...

Quá trình hấp thụ khí và thải ra khí $O_2$ là: Hoạt động quang hợp của thực vật.

  • 50 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021