Số chỉ của lực kế có bị thay đổi không?

  • 1 Đánh giá

1. Hãy dự đoán

Treo một vật nặng vào lực kế (Hình 17.1a), sau đó nhúng vật chìm trong nước (Hình 17.1b). Số chỉ của lực kế có bị thay đổi không? Thay đổi như thế nào? Tại sao?

Số chỉ của lực kế có bị thay đổi không?

Bài làm:

Số chỉ của lực kế có thay đổi, số chỉ này nhỏ hơn so với số chỉ của lực kế khi để vật trong không khí vì có lực đẩy của nước đã tác dụng vào vật.

  • 92 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021