Viết PTHH cho mỗi chuyển đổi sau

  • 1 Đánh giá

4. Viết PTHH cho mỗi chuyển đổi sau:

Viết PTHH cho mỗi chuyển đổi sau

Bài làm:

a)

(1)

(2)

(3)

(4)

b)

(1)

(2)

(3)

(4)

  • 259 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021