Điền từ thích hợp vào chỗ trống dưới đây

  • 2 Đánh giá

c) Hãy tiến hành thí nghiệm, thu thập số liệu, và điền vào bảng

Học sinh tự tiến hành các thí nghiệm rồi ghi kết quả vào bảng.

d) Rút ra kết luận

Tác dụng của áp lực khi áp lực và diện tích bị ép

Trong các trường hợp khác nhau, trường hợp nào có tỉ số giữa áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép thì tác dụng của áp lực lên diện tích bị ép Tỉ số này đặc trưng cho độ lớn tác dụng của áp lực, được gọi là áp suất.

Bài làm:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực càng lớn và diện tích bị ép càng nhỏ.

Trong các trường hợp khác nhau, trường hợp nào có tỉ số giữa áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép càng lớn thì tác dụng của áp lực lên diện tích bị ép càng lớn. Tỉ số này đặc trưng cho độ lớn tác dụng của áp lực, được gọi là áp suất.

  • 419 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021