Viết đoạn văn khoảng 500 từ về tác động của biến đổi khí hậu đến quốc gia đó, khu vực khác nhau trên thế giới.

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Viết đoạn văn khoảng 500 từ về tác động của biến đổi khí hậu đến quốc gia đó, khu vực khác nhau trên thế giới.

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021