Trắc nghiệm hóa học 8 bài 20 : Tỉ khối của chất khí

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 20:Tỉ khối của chất khí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,125 và tỉ khối của khí B đối với không khí là 0,5. Khối lượng mol của khí A là:

 • A. 33
 • B. 34
 • C. 68
 • D. 34,5

Câu 2: Khí nào nặng nhất trong các khí sau

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 3: Có thể thu khí bằng cách nào

 • A. Đặt đứng bình
 • B. Đặt úp bình
 • C. Đặt ngang bình
 • D. Cách nào cũng được

Câu 4: Cho , $H_{2}O$, $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$, $CH_{4}$, $NH_{3}$. Khí có thể thu được khi để đứng bình là

 • A. , $CH_{4}$, $NH_{3}$
 • B. , $H_{2}O$, $CH_{4}$, $NH_{3}$
 • C. , $SO_{2}$, $N_{2}O$
 • D. , $H_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$, $CH_{4}$, $NH_{3}$

Câu 5: Trong các khí sau, số khí nhẹ hơn không khí là: , $H_{2}O$, $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 2

Câu 6: Hãy cho biết 64g khí oxi ở đktc có thể tích là:

 • A. 89,6 lít
 • B. 44,8 lít
 • C. 22,4 lít
 • D. 11,2 lít

Câu 7: Trong các khí sau, số khí nặng hơn không khí là: , $H_{2}O$, $N_{2}$, $H_{2}$, $SO_{2}$, $N_{2}O$

 • A. 1
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5

Câu 8: Tỉ khối hơi của khí lưu huỳnh (IV) oxit () đối với khí clo ($Cl_{2}$) là:

 • A. 0,19
 • B. 1,5
 • C. 0,9
 • D. 1,7

Câu 9: Khí nặng hay nhẹ hơn không khí bao lần

 • A. Nặng hơn không khí 2,2 lần
 • B. Nhẹ hơn không khí 3 lần
 • C. Nặng hơn không khí 2,4 lần
 • D. Nhẹ hơn không khí 2 lần

Câu 10: Cho X có = 1,52. Biết chất khí ấy có 2 nguyên tố Nitơ

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Khí nặng hay nhẹ hơn khí $O_{2}$

 • A. nặng hơn $O_{2}$ 1,75 lần
 • B. nặng hơn $N_{2}$ 1,75 lần
 • C. = $O_{2}$
 • D. Không đủ điều kiện để kết luận

Câu 12: Khí A có > 1 là khí nào

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Muốn biết khí A nặng/nhẹ hơn khí B có mấy cách?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 14: Đốt cháy 16g chất X cần 44,8 lít (đktc) thu được khí $CO_{2}$ và hơi nước theo tỉ lệ số mol 1: 2. Khối lượng $CO_{2}$ và $H_{2}O$ lần lượt là:

 • A. 44g và 36g
 • B. 22g và 18g
 • C. 40g và 35g
 • D. 43g và 35g

Câu 15: Muốn thu khí vào bình thì có thể thu bằng cách nào sau đây?

 • A. Để bình đứng
 • B. Đặt bình úp ngược
 • C. Lúc đầu úp ngược bình, khi gần đầy thì để bình đứng lên
 • D. Một trong ba cách trên
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 20 hóa học 8: Tỉ khối của chất khí


 • 103 lượt xem