Trắc nghiệm hóa học 8 bài 36: Nước

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 36:Nước. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nước được cấu tạo như thế nào?

 • A. Từ 1 nguyên tử hidro & 1 nguyên tử oxi
 • B. Từ 2 nguyên tử hidro & 1 nguyên tử oxi
 • C. Từ 1 nguyên tử hidro & 2 nguyên tử oxi
 • D. Từ 2 nguyên tử hidro & 2 nguyên tử oxi

Câu 2: Kim loai tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

 • A. Fe, Mg, Al
 • B. Fe, Cu, Ag
 • C. Zn, Al, Ag
 • D. Li, Na, K

Câu 3: Cho chất oxit A được nước hóa hợp tạo axit nitric. Xác định A, biết = 108(g/mol), trong A có 2 nguyên tử Nitơ

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: % trong 1 phân tử nước:

 • A. 11,1%
 • B. 88,97%
 • C. 90%
 • D. 10%

Câu 5: Cho quỳ tím vào nước vôi trong, hiện tượng xảy ra là

 • A. Quỳ tím chuyển màu đỏ
 • B. Quỳ tím không đổi màu
 • C. Quỳ tím chuyển màu xanh
 • D. Không có hiện tượng

Câu 6: Điện phân hoàn toàn 2 lít nước ở trạng thái lỏng (biết khối lượng riêng của nước là 1kg/l). Thể tích khí hidro và thể tích khí oxi thu được ở đktc là:

 • A. 1244,4 lít và 622,2 lít
 • B. 3733,2 lít và 1866,6 lít
 • C. 4977,6 lít và 2488,8 lít
 • D. 2488,8 lít và 1244,4 lít

Câu 7: Cho mẩu Na vào nước thấy có 4,48 lít khí bay lên. Tính khối lượng Na

 • A. 9,2g
 • B. 4,6g
 • C. 2g
 • D. 9,6g

Câu 8: Chọn câu đúng:

 • A. Kim loại tác dụng với nước tạo ra bazo tương ứng
 • B. Nước là chất lỏng không màu, không mùi, không vị
 • C. Nước làm đổi màu quỳ tím
 • D. Na tác dụng với không sinh ra $H_{2}$

Câu 9: Oxi bazơ không tác dụng với nước là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Ở nhiệt độ thường nước ở trạng thái:

 • A. Rắn
 • B. Lỏng
 • C. Khí
 • D. Hơi nước

Câu 11: Kim loại nào không tác dụng với nước

 • A. K
 • B. Ca
 • C. Na
 • D. Fe

Câu 12: Oxit nào sau đây không tác dụng với nước

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Phân tử nước chứa những nguyên tố nào?

 • A. Nitơ và hidro
 • B. Hidro và oxi
 • C. Lưu huỳnh và oxi
 • D. Nitơ và oxi

Câu 14: Đốt hoàn toàn 2 mol khí thì thể tích $O_{2}$ cần dùng ở đktc là bao nhiêu lít?

 • A. 22,4 lít
 • B. 11,2 lít
 • C. 44,8 lít
 • D. 8,96 lít

Câu 15: Ở nước ở trạng thái:

 • A. Rắn
 • B. Lỏng
 • C. Khí
 • D. Hơi nước
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 36 hóa học 8: Nước


 • 131 lượt xem