Trắc nghiệm hóa học 8 bài 4 : Nguyên tử

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 4: Nguyên tử. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Nguyên tử có khả năng liên kết với nhau do nhờ có loại hạt nào?

 • A. Electron
 • B. Prôton
 • C. Nơtron
 • D. Tất cả đều sai

Câu 2: Một nguyên tử Z có 19 proton. Số lớp electron của nguyên tử đó là:

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4

Câu 3: Đường của nguyên tử cỡ khoảng bao nhiêu mét?

 • A. 10-6m
 • B. 10-8m
 • C. 10-10m
 • D. 10-20m

Câu 4: Khối lượng của nguyên tử cỡ bao nhiêu kg?

 • A. 10-6kg
 • B. 10-10kg
 • C. 10-20kg
 • D. 10-27kg

Câu 5: Chọn câu phát biểu đúng về cấu tạo của hạt nhân trong các phát biểu sau: Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi:

 • A. Prôton và electron

 • B. Nơtron và electron

 • C. Prôton và nơtron
 • D. Prôton, nơtron và electron

Câu 6: Nguyên tử khối là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị nào?

 • A. Gam
 • B. Kilôgam
 • C. Đơn vị cacbon (đvC)
 • D. Cả 3 đơn vị trên

Câu 7: Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần?

 • A. 1000 lần
 • B. 4000 lần
 • C. 10.000 lần
 • D. 20.000 lần

Câu 8: Trong khoảng không gian giữa hạt nhân và lớp vỏ electron của nguyên tử có những gì?

 • A. Prôton
 • B. Nơtron
 • C. Cả Prôton và Nơtron
 • D. Không có gì (trống rỗng)

Câu 9: Các câu sau, câu nào đúng?

 • A. Điện tích của electron bằng điện tích của nơtron
 • B. Khối lượng của prôton bằng điện tích của nơtron
 • C. Điện tích của proton bằng điện tích của nơtron
 • D. Có thể chứng minh sự tồn tại của electron bằng thưc nghiệm

Câu 10: Thành phần cấu tạo của hầu hết của các loại nguyên tử gồm:

 • A. Prôton và electron
 • B. Nơtron và electron
 • C.Prôton và nơtron
 • D. Prôton, nơtron và electron

Câu 11: Một học sinh phát biểu :" Khối lượng của một nguyên tử chính là khối lượng của hạt nhân ". Nguyên nhân là do:

 • A. Khối lượng của electron rất nhỏ
 • B. Khối lượng của electron rất nhỏ so với tổng khối lượng của proton và notron
 • C. Khối lượng của electron rất nhỏ so với khối lượng proton và notron
 • D. Khối lượng của electron rất lớn

Câu 12: Electron trong nguyên tử hidro chuyển động xung quanh hạt nhân bên trong một khối cầu có bán kính lớn hơn bán kính hạt nhân là 1000 lần. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kinh 6 cm thì bán kính khối cầu tức là bán kính nguyên tử sẽ là bao nhiêu mét?

 • A. 200m
 • B. 250m
 • C. 300m
 • D. 400m

Câu 13: Tổng số hạt trong nguyên tử của một nguyên tố là 40; trong đó hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Số notron trong nguyên tử là:

 • A. 13
 • B. 12
 • C. 14
 • D. 15

Câu 14: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng?

 • A. Hạt nhân nguyên tử tạo bởi proton và notron
 • B. Số proton trong nguyên tử bằng số notron
 • C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron của lớp vỏ nguyên tử
 • D. Trong nguyên tử, electron luôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân và sắp xếp thành từng lớp

Câu 15: Tổng số các loại hạt (proton, notron và electron) trong nguyên tử X là 28 và số hạt không mang điện là 10. Số proton trong nguyên tử X là:

 • A. 7
 • B. 12
 • C. 9
 • D. 15

Câu 16: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử cacbon mới có 6 proton
 • B. Chỉ có hạt nhân nguyên tử cacbon mới có tỉ lệ giữa số proton và số notron là 1:1
 • C. Chỉ có nguyên tử cacbon mới có 6 electron
 • D. Trong nguyên tử cacbon luôn có số proton bằng số electron và bằng 6

Câu 17: Nếu tổng số hạt proton, notron và electron trong môt nguyên tử là 28 và số hạt không mang điện chiếm xấp xỉ 35% thì số electron của nguyên tử là:

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 9
 • D. 10

Câu 18: Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Các chất đều được tạo nên từ những hạt vô cùng nhỏ, trung hòa điện gọi la nguyên tử
 • B. Nguyên tử được tạo bởi những hạt nhỏ hơn và không mang điện là proton, ntoron và electron
 • C. Các hạt proton, notron và electron có cùng khối lượng
 • D. Các nguyên tử cùng loại đều có cùng số proton và số notron trong hạt nhân

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng?

 • A. Nhân nguyên tử được cấu tạo bởi hạt proton và notron có khối lượng xấp sỉ bằng nhau
 • B. Hạt electron có khối lượng rất nhỏ so với hạt proton và notron nên khối lượng nguyên tử bằng khối lượng hạt nhân
 • C. Lớp vỏ nguyên tử mang điện tích âm và hạt nhân mang điện tích dương nên nguyên tử luôn trung hòa điện
 • D. Nguyên tử liên kết được với nhau là nhờ các hạt notron

Câu 20: Một học sinh nêu lên phát biểu sau:

"Nguyên tử là hạt ...(1)... Nguyên tử được cấu tạo gồm ...(2)... các nguyên tử liên kết được với nhau là nhờ các ...(3)... ở lớp ngoài cùng"

Dãy từ (cụm từ) nào sau đây để điền vào các chỗ trống trên là phù hợp nhất:

 • A. Vô cùng nhỏ, trung hòa điện; hạt nhân và lớp vỏ; electron
 • B. Hình tròn; proton và notron; proton
 • C. Vô cùng nhỏ, trung hòa điện; electron; notron
 • D. Mang điện dương; hạt nhân và lớp vỏ; electron
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 4 hóa học 8: Nguyên tử


 • 341 lượt xem