Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm, hãy: Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha)

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Cho bảng số liệu về diện tích rừng ở Việt Nam, qua một số năm, hãy:

a. Tính tỉ lệ (%) che phủ rừng so với diện tích đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.

c. Nhận xét về xu hướng biến động của diện tích rừng Việt Nam.

Năm

Diện tích rừng (triệu ha)

1943

14,3

1993

8,6

2001

11,8

Bài làm:

a. Ta có công thức: Tỉ lệ che phủ rừng = (diện tích rừng/diện tích đất liền) x 100%

Với công thức này, ta có kết quả như sau:

  • Tỉ lệ che phủ rừng năm 1943 = (14,3: 33) x 100% = 43,3%
  • Tỉ lệ che phủ rừng năm 1993 = (8,6 : 33) x 100% = 26,1%
  • Tỉ lệ che phủ rừng năm 2001 = (11,8 : 33) x 100% = 35,8%

b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ

Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

c. Nhận xét:

  • Giai đoạn 1943 – 2001, diện tích rừng nước ta có nhiều biến động.
  • Giai đoạn 1943 -1993, diện tích rừng nước ta giảm mạnh từ 43,3% xuống còn 26,1%, giảm 17,2%.
  • Giai đoạn 1993 – 2001, diện tích rừng nước ta lại tăng lên và có xu hướng phục hồi, tăng từ 26,1% lên 35,8 % tăng 9,7%.
  • 334 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lý 8