Trắc nghiệm hóa học 8 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 32:Phản ứng oxi hóa khử. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trong các phản ứng hóa học có thể là chất oxi hóa hoặc là chất khử vì:

 • A. Lưu huỳnh trong đã đạt số oxi hóa cao nhất
 • B. là oxit axit
 • C. Lưu huỳnh trong có số oxi hóa trung gian
 • D. tan được trong nước

Câu 2: Tên gọi khác của chất khử là:

 • A. Chất oxi hóa
 • B. Chất bị khử
 • C. Chất bị oxi hóa
 • D. Chất lấy oxi

Câu 3: Chọn đáp án sai:

 • A. Sự khử và oxi hóa là 2 quá trình giống nhau
 • B. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác
 • C. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác
 • D. Phản ứng oxi hóa – khử xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử

Câu 4: Tổng hệ số của các chất trong phản ứng: + $HNO_{3}$ → $Fe(NO_{3})_{3}$ + $NO$ + $H_{2}O$ là

 • A. 55
 • B. 20
 • C. 25
 • D. 50

Câu 5: Cho phản ứng:

Chất nào là chất khử?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Cả A & B

Câu 6: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là phản ứng oxi hóa- khử :

 • A. Phản ứng hóa hợp
 • B. Phản ứng phân hủy
 • C. Phản ứng thế
 • D. Phản ứng trung hòa

Câu 7: Phản ứng nào không phải phản ứng oxi hóa – khử:

 • A.
 • B. + 2$KBr$ → 2$KCl$ + $Br_{2}$
 • C. + $HCl$ → $NH_{4}Cl$
 • D. 2 + $Cl_{2}$ → $NaCl$ + $NaClO$ + $H_{2}O$

Câu 8: Cho phản ứng sau, xác định chất khử

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 4,8g bột than trog không khí. Thể tích khí thu được sau phản ứng là

 • A. 8,96
 • B. 8,96
 • C. 0,896
 • D. 0,48

Câu 10: Chọn đáp án đúng

 • A. Sự tách oxi khỏi hợp chất được gọi là sự oxi hóa
 • B. Sự tác dụng của oxi với một chất gọi là sự khử
 • C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác
 • D. Chất oxi hóa là chất chiếm oxi của chất khác

Câu 11: Trong một phản ứng hóa học, các chất phản ứng và sản phẩm tạo thành phải có cùng

 • A. Số nguyên tử trong mỗi chất
 • B. Số nguyên tử của mỗi nguyên tố
 • C. Số nguyên tố tạo ra chất
 • D. Số phân tử của mỗi chất

Câu 12: Phát biểu nào không đúng:

 • A. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng luôn xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử
 • B. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của 1 số nguyên tố
 • C. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự thay đổi số oxi hóa của tất cả nguyên tố
 • D. Phản ứng oxi hóa khử là phản ứng trong đó có sự trao đổi e giữa các nguyên tử

Câu 13: Kim loại luôn đóng vai trò là chất gì trong phản ứng oxi hóa khử

 • A. Chất oxi hóa
 • B. Chất khử
 • C. Chất xúc tác
 • D. Chất môi trường

Câu 14: Oxit nào bị khử bởi Hidro:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 15: Trong số các phản ứng sau, phản ứng nào là phản ứng oxi hoá - khử.

 • A. HNO3 + NaOH → NaNO3 + H2O
 • B. N2O5+ H2O → 2HNO3
 • C. 2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O
 • D. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 32 hóa học 8: Phản ứng oxi hóa khử


 • 31 lượt xem