Trắc nghiệm hóa học 8 bài 18 : Mol

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm hóa học 8 bài 18:Mol. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Hãy cho biết 1 mol nước chứa số nguyên tử là:

 • A. 6.
 • B. 12.
 • C. 18.
 • D. 24.

Câu 2: Chọn đáp án sai:

 • A. Khối lượng của N phân tử là 18 g
 • B. = 18 g/mol
 • C. 1 mol ở đktc là 24 l
 • D. Thể tích mol của chất khí phải cùng nhiệt độ và áp suất

Câu 3: Tính số nguyên tử của 1,8 mol Fe

 • A. 10,85. nguyên tử
 • B. 10,8. nguyên tử
 • C. 11. nguyên tử
 • D. 1,8. nguyên tử

Câu 4: Số mol chứa trong 4,5. phân tử NaCl là:

 • A. 0,2 mol
 • B. 0,75 mol
 • C. 0,25 mol
 • D. 2,25 mol

Câu 5:Cho biết 1 mol chất khí ở điều kiện bình thường có thể tích là

 • A. 2,24 l
 • B. 0,224 l
 • C. 22,4 l
 • D. 22,4 ml

Câu 6: Trong 1 mol có bao nhiêu nguyên tử?

 • A. 6.
 • B. 9.
 • C. 12.
 • D. 18.

Câu 7: Tính thể tích ở đktc của 2,25 mol

 • A. 22,4 l
 • B. 24 l
 • C. 5,04 l
 • D. 50,4 l

Câu 8: Thể tích mol là

 • A. Là thể tích của chất lỏng
 • B. Thể tích của 1 nguyên tử nào đó
 • C. Thể tích chiếm bởi N phân tử của chất khí đó
 • D. Thể tích ở đktc là 22,4 l

Câu 9: Số Avogadro và kí hiệu là

 • A. 6., A
 • B. 6., A
 • C. 6. , N
 • D. 6., N

Câu 10: Hai chất chỉ có thể bằng nhau khi:

 • A. Khối lượng bằng nhau
 • B. Số phân tử bằng nhau
 • C. Số mol bằng nhau trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất
 • D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 11: Số mol của kali biết có 6. nguyên tử kali

 • A. 1 mol
 • B. 1,5 mol
 • C. 0,5 mol
 • D. 0,25 mol

Câu 12: 1 mol có V = 22,4 l. Hỏi 8 mol thì cố V = ?. Biết khí đo ở đktc

 • A. 179,2 l
 • B. 17,92 l
 • C. 0,1792 l
 • D. 1,792 l

Câu 13: Khối lượng mol chất là

 • A. Là khối lượng ban đầu của chất đó
 • B. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học
 • C. Bằng 6.
 • D. Là khối lượng tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử chất đó

Câu 14: Số mol của ở đktc biết V= 5,6 l

 • A. 0,25 mol
 • B. 0,3 mol
 • C. 0,224 mol
 • D. 0,52 l

Câu 15: Phải lấy bao nhiêu gam magie để có số nguyên tử bằng số phân tử có trong 1,2 gam ?

 • A. 10,4 gam
 • B. 12,1 gam
 • C. 14,4 gam
 • D. 16,4 gam
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 18 hóa học 8: Mol


 • 45 lượt xem