Giải bài 20 hóa học 8: Tỉ khối của chất khí

  • 1 Đánh giá

Bài học này trình bày nội dung: Tỉ khối của chất khí. Dựa vào cấu trúc SGK hóa học lớp 8, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A – KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1.Tỉ khối của khí A đối với khí B

  • dA/B là tỉ khối của khí A đối với khí B

  • Trong đó MA là khối lượng mol của khí A, MB là khối lượng mol của khí B.

2.Tỉ khối của khí A đối với không khí

  • dA/kk là tỉ khối của khí A đối với không khí

  • Trong đó MA là khối lượng mol của khí A, khối lượng “mol không khí” là 29 gam.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1.(Trang 69 SGK)

Có những khí sau: N2; O2; Cl2; CO; SO2.

Hãy cho biết:

a) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn khí hiđro và nặng hay nhẹ hơn bằng bao nhiêu lần.

b) Những khí nào nặng hay nhẹ hơn không khí và nặng hay nhẹ hơn bao nhiêu lần.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2.(Trang 69 SGK)

Hãy tìm khối lượng mol của những khí:

a) Có tỉ khối đối với oxi là: 1,375; 0,0625

b) Có tỉ khối đối với không khí là: 2,207; 1,172

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.(Trang 69 SGK)

Có thể thu những khí nào vào bình (từ những thí nghiệm trong phòng thí nghiệm): khí hiđro; khí clo; khí cacbon đioxit, khí metan CH4 bằng cách:

a) Đặt đứng bình ?

b) Đặt ngược bình ?

Giải thích việc làm này.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hóa học 8 bài 20 : Tỉ khối của chất khí


  • 26 lượt xem
Chủ đề liên quan