Giải câu 4 bài 44: Bài luyện tập 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 151 sgk hóa 8

Trong 800 ml của một dung dịch có chứa 8 g NaOH.

a) Hãy tính nồng độ mol của dung dịch này.

b) Phải thêm bao nhiêu ml nước vào 200 ml dung dịch này để được dung dịch NaOH 0,1 M ?

Bài làm:

a) Ta có: nNaOH = = 0,2 (mol)

=> Nồng độ mol của dung dịch là:

CM NaOH = = 0,25 M

b) Trong 200 ml dung dịch NaOH 0,25 M:

nNaOH = = 0,05 (mol)

Thể tích dung dịch NaOH 0,1 M có chứa 0,05 NaOH là:

Vdd = = 500 ml

Vậy thể tích nước phải thêm là:

= 500 – 200 = 300 ml

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021