Giải câu 1 bài 29: Bài luyện tập 5

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 100 sgk hóa 8

Viết phương trình hóa học biểu diễn sự cháy của các đơn chất trong oxi : cacbon, photpho, hiđro, nhôm biết rằng sản phẩm lần lượt là những hợp chất lần lượt có công thức hóa học : CO2, P2O5, H2O, Al2O3. Hãy gọi tên các chất tao thành.

Bài làm:

Phương trình cháy của các đơn chất : cacbon, photpho, hiđro, nhôm trong oxi là:

C + O2 →(to) CO2

khí cacbonic

4P + 5O2 →(to) 2P2O5

điphotpho pentaoxit

2H2 + O2 →(to) 2H2O

nước

4Al + 3O2 →(to) 2Al2O3

nhôm oxit

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021