Giải câu 4 bài 33: Điều chế khí hiđro Phản ứng thế

  • 1 Đánh giá

Câu 4 : Trang 117 sgk hóa 8

Trong phòng thí nghiệm có các kim loại kẽm và sắt, dung dịch axit clohiđric HCl và axit sunfuric H2SO4 loãng:

a) Viết phương trình hóa học có thể điều chế hi đro;

b) Phải dùng bao nhiêu gam kẽm, bao nhiêu gam sắt để diều chế được 2,24 lít khí hiđro (ở đktc)?

Bài làm:

a) Ta có: nFe = = 0,2 (mol)

Phương trình hóa học:

Fe2O3 + 3H2 3H2O + 2Fe

Tỉ lệ 1mol 3mol 3mol 2mol

Phản ứng 0,1 0,3 0,3 0,2

b) Từ phản ứng trên => nFe2O3 = 0,1 (mol)

=>Khối lượng oxit sắt tham gia phản ứng:

MFe = 0,1.(56.2+16.3) = 16 (g)

c) Từ phản ứng trên => nH2 = 0,3 (mol)

=> Thể tích khí hiđro đã tiêu thụ: VH2 = 22,4x0,3 = 6,72 (lít).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021