Giải câu 1 bài 32: Phản ứng oxi hóa khử

  • 1 Đánh giá

Câu 1 : Trang 113 sgk hóa 8

Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

A. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;

B. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;

C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;

D. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa;

E. Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

Bài làm:

Các đáp án đúng là:

B. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;

C. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;

E. Phản ứng oxi hóa - khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sự oxi hóa và sự khử.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021