Giải câu 2 bài 17: Bài luyện tập 3

  • 1 Đánh giá

Câu 2.(Trang 60 SGK)

Khẳng định sau gồm hai ý: “ Trong phản ứng hóa học , chỉ phân tử biến đổi còn các nguyên tử giữ nguyên, nên tổng khối lượng các chất phản ứng được bảo toàn’’.

Hãy chọn phương án đúng trong số các phương án sau:

A. Ý 1 đúng, ý 2 sai;

B. Ý 2 đúng, ý 1 sai;

C. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 không giải thích cho ý 2;

D. Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2;

E. Cả 2 ý đều sai.

(Ghi trong vở bài tập)

Bài làm:

Đáp án D

Cả 2 ý đều đúng, nhưng ý 1 giải thích cho ý 2.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021