Giải câu 6 bài 37: Axit Bazơ Muối

  • 1 Đánh giá

Câu 6 : Trang 130 sgk hóa 8

Đọc tên của những chất có công thức hóa học ghi dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4.

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4

Bài làm:

a) HBr : axit bromhiđric

H2SO3 : axit sunfurơ

H3PO4 : axit photphoric

H2SO4 : axit sunfuric

b) Mg(OH)2 : magie hiđroxit

Fe(OH)3 : sắt III hiđroxit

Cu(OH)2: đồng II hidroxit

c)Ba(NO3)2 : bari nitrat

Al2(SO4)3 : nhôm sunfat

Na2SO3 : natri sunfit

ZnS : kẽm sunfua

Na2HPO4 : natri hiđrophotphat

NaH2PO4 : natri đihiđroophotphat

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021